Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavé Vozokany - oficiálna stranka obceHľadať
 
 

Hlavný Kontrolór

 Hlavným kontrolórom obce je od roku 2015 Ing. Štefan Jurák.

  Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu: 

nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

hospodárenia s finančnými prostriedkami

plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce


Preveruje:

ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci


Vypracúva odborné stanoviská:

k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

• vzdaním sa funkcie
• odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
• uplynutím funkčného obdobia.


Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


 


 

Hlavný kontrolór

Ing. Štefan Jurák

E-mail: kontrolor@obecplavevozokany.sk

Hlavný kontrólor obce


 

 

 

Kontrolná činnosť

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé vozokanyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sprava.pdf sprava.pdf (125 kB)

 
 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2017

Súbor na stiahnutie Separ 2018.pdf (76.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka