Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

 Hlavným kontrolórom obce je od roku 2015 Ing. Štefan Jurák.

  Je zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu: 

nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

hospodárenia s finančnými prostriedkami

plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami   a s majetkom obce


Preveruje:

ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci


Vypracúva odborné stanoviská:

k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve

možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom

je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

• vzdaním sa funkcie
• odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
• uplynutím funkčného obdobia.


Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.


 


 

Hlavný kontrolór

Ing. Štefan Jurák

E-mail: kontrolor@obecplavevozokany.sk

Hlavný kontrólor obce


 

 

 

Kontrolná činnosť

Návrh správy o výsledku kontroly č. 3/2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plavé Vozokany na II. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka