Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačná štruktúra obecného úradu

Starostka obce Plavé Vozokany podľa § 13 ods. 4 písm. d) a § 16 ods. 5 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon“) a v zmysle Štatútu obce Plavé Vozokany
v y d á v a 
ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU ORGANIZAČNÉHO PORIADKU
OBECNÉHO ÚRADU OBCE PLAVÉ VOZOKANY
účinného od 01.01.2019
Obecný úrad Obce Plavé Vozokany (ďalej len „OcÚ“) je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch (ďalej len „OZ“) a starostky Obce Plavé Vozokany (ďalej len „starostka“). Zabezpečuje organizačné a administratívne veci OZ a starostu, ako aj orgánov zriadených OZ. OcÚ nemá právnu subjektivitu, ale:

 

 •  Zabezpečuje písomnú agendu Obce Plavé Vozokany a orgánov OZ
 •  Je podateľňou písomností obce
 •  Zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ a komisií OZ
 •  Vypracováva písomné vyhotovenia všetkých Rozhodnutí starostky vydaných v správnom konaní
 •  Vykonáva nariadenia obce, uznesenia OZ, rozhodnutí starostky
 •  Koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
 •  Organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec

Prácu OcÚ organizuje a riadi starostka, vnútornú organizáciu OcÚ, najmä jeho členenie, pôsobnosť jednotlivých referátov a útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok OcÚ v Plavých Vozokanoch. Starostka na zabezpečenie vyššie menovaných úloh riadi prácu OcÚ, ktorý pozostáva z:

 •  Aparátu OcÚ
 •  Referátov, ktoré plnia úlohy na úseku prenesených výkonov štátnej správy
 •  Materskej školy Plavé Vozokany 319
 •  Školskej jedálne Plavé Vozokany 115, ako súčasť Materskej školy, Plavé Vozokany 319
 • Výdajnej školskej jedálne Plavé Vozokany 319, ako súčasť Materskej školy, Plavé Vozokany 319

Aparát OcÚ tieto referáty:

a) vnútornej správy a styku s verejnosťou:

 •  Kancelária prvého kontaktu
 •  Sekretariát a podateľňa
 •  Referát matriky – matričný úrad
 •  Referát evidencie obyvateľstva
 •  Referát IOMO
 •  Referát personalistiky, spolupráce s ÚPSVaR, spoločenské akcie
 •  Referát daní a poplatkov
 •  Referát registratúra a archívu
 •  Referát sociálnej práce, sociálne služby, Zbor pre občianske záležitosti
 •  Referát stavebného úradu, obchodu a fondov
 •  Referát životného prostredia
 •  Referát informačných technológií
 •  Referát krízového riadenia, civilnej obrany, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Technicko – hospodársky úsek

b) ekonomické:

 • Referát ekonomiky a účtovníctva (pokladňa, fakturácia, objednávky, rozpočet, majetková agenda a správa majetku, hospodárska činnosť)
 • Referát práce a miezd

c) regionálne školstvo

 • Referát školstva
 • Zariadenie školského stravovania (školská jedáleň, výdajná školská jedáleň)
 • Základná škola
 • Materská škola
 • Školský klub detí

Zamestnanci OcÚ sú povinní poznať organizačnú štruktúru, oboznámiť sa so všetkými jej úpravami a zmenami. Podrobné pracovné činnosti zamestnancov obce Plavé Vozokany sú upravené v pracovných náplniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu pracovnej zmluvy jednotlivých zamestnancov a priamo vychádzajú z tohto organizačného poriadku a z organizačnej štruktúry Obce Plavé Vozokany. Zmeny a doplnenia organizačnej štruktúry sa vykonávajú rozhodnutím starostu obce.

Táto organizačná štruktúra nadobúda účinnosť 01.01.2019, súčasne stráca platnosť
organizačná štruktúra z 01.03.2016.
RNDr. Kornélia Sádovská
Starostka obce Plavé Vozokany


 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka