Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci a komisie Obecného zastupiteľstva

Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany : 

František Beňuš

Ing. Jitka Buchlovičová

Ľuboš Držík

Adriana Hindická

Eduard Kurina

Komisie Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany : 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Náplň práce Komisie KVZ :

 • na požiadanie prijíma od starostu obce oznámenia o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
 • je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať starostu obce o vysvetlenie; ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • poskytuje informácie obecnému zastupiteľstvu o oznámeniach, ktoré boli poskytnuté konkrétnej osobe podľa zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 • komisia má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

 Predsedkyňa komisie : Ing. Jitka Buchlovičová (Smer – sociálna demokracia, Most – Híd)

Členovia komisie :

František Beňuš  (Slovenská národná strana)

Adriana Hindická : (nezávislá kandidátka)

2. Komisia finančná a ekonomická pre správu obecného majetku 

Náplň práce KEF:

 • Vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania.
 • Zaujíma stanoviská k návrhu Záverečného účtu obce Plavé Vozokany.
 • Zaujíma stanoviská k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním.
 • Prejednáva návrhy VZN obce v oblasti svojho pôsobenia, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku a VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v predškolských a školských zariadeniach a v zariadeniach školského stravovania.
 • Prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce.
 • Dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce.
 • V prípade potreby a na požiadanie OZ rieši ďalšie otázky súvisiace s ekonomikou obce.
 • Má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

Predseda komisie: Ľuboš Držík

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 František Beňuš, Katarína Držíková, Eduard Kurina, Bc. Irena Veškrnová

3. Komisia kultúry, školstva a mládeže 

Náplň práce KK:

 • spolupôsobenie pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovej činnosti ZŠ, MŠ a iných organizácií pôsobiacich na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • spolupráca pri organizovaní tradičných kultúrno spoločenských akcií v obci (uvítanie detí do života, 1. máj, 8. máj, obecná zabíjačka, plesy, zábavy, večierky, diskotéky, Mesiac október - úcta k starším, advent, Mikuláš ...... ), a pod.,
 • spolupráca pri zostavovaní obecnej kroniky,
 • prijímanie stanovísk k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie,
 • spolupracuje so všetkými komisiami OZ v obci a plní úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v príslušnej oblasti.
 • komisia má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

 Predsedkyňa  komisie: Adriana Hindická

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

Ján Fábry, Nikoleta Leboc,  Monika Rosenbergová, Valéria Sádovská, Ingrida Szántóová, Mgr. Elena Tomašeková.

4. Komisiá verejného poriadku, životného prostredia a stavebných vecí

 Predseda komisie: Eduard Kurina 

5.Komisia sociálnej starostlivosti

Náplň práce KSS:

 • KSS má iniciatívnu, podpornú a kontrolnú funkciu,
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce,
 • vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom VZN obce v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej služby, spolupodieľa sa na príprave týchto VZN,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
 • z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov sleduje sociálnu situáciu u osamelých, starých a chorých občanov, v rodinách s deťmi a u sociálne neprispôsobivých občanov,
 • v prípade potreby intervencie spolupracuje s príslušnými školskými, zdravotníckymi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a podieľa sa na riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov,
 • spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na sociálnu a charitatívnu činnosť,
 • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych, záškoláctva a pod.,
 • napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci a pod.,.
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, ak také v obci sú,  iniciuje riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku.
 • vyjadruje sa k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí,
 • na požiadanie OZ vypracúva a predkladá OZ podklady potrebné pri posudzovaní žiadostí, ktoré sa týkajú sociálnej situácie žiadateľa o byt a jeho rodiny,
 • navrhuje, posudzuje a odporúča OZ žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku poskytovanú obcou v zmysle zákona  č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce v zmysle § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov v oblasti svojej pôsobnosti,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v príslušnej oblasti,

 Predsedkyňa komisie:  Ing. Jitka Buchlovičová

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 Monika Rosenbergová,Radovan Sádovský,Jozef Turanský,  Ing. Michaela Wheeler

 6. Komisia športová

Náplň práce KŠ:

 • KŠ má iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu,.
 • Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci.
 • Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení       a organizácií na území obce.
 • Vyjadruje sa k činnosti športových subjektov na území obce.
 • Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní Koncepcie rozvoja športu v obci.
 • Pripravuje kalendár športových podujatí v obci.
 • Organizuje resp. participuje na usporadúvaní športových podujatí na území obce.
 • Sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci.

 Predseda komisie : František Beňuš

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 Andrej Beňuš, Mgr. Peter Blaškovič, Miloslav Mesár, Juraj Gömöri

 

 

 

 


 

Platné Zásady odmeňovania poslancov OU Plavé Vozokany


 

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

Aktuálny rozpis zberu separovaného odpadu na rok 2019

Súbor na stiahnutie smeti.pdf (318.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka