Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavé Vozokany - oficiálna stranka obceHľadať
 
 

Poslanci a komisie Obecného zastupiteľstva

Členovia obecného zastupiteľstva a komisií

 

Poslanci OZ:

 • Ing. Jitka Buchlovičová
 • Miloslav Mesár
 • Jozef Turanský
 • Ing. Michaela Wheeler
 • Adriana Hindická

 

Komisie OZ:

Finančná komisia: 

 • Ing. Jitka Buchlovičová - predseda
 • Ing. Milan Mesár
 • Miloslav Mesár
 • Jozef Turanský
 • Bc. Irena Veškrnová
 • Ing. Michaela Wheeler

Kultúrno - športová komisia: 

 • Adriana Hindická - predseda
 • Andrej Beňuš
 • Juraj Gomori
 • Jana Štoselová
 • Mgr. Elena Tomašeková
 • PaedDr. Dominika Tomašeková
 • Ing. Michaela Wheeler

Komisia pre verejný poriadok:

 • Jozef Turanský - predseda
 • Marian Fiam
 • František Beňuš starší
 • Jaroslav Sádovský

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Miloslav Mesár - predseda
 • Ing. Jitka Buchlovičová 
 • Jozef Turanský
 • Ing. Michaela Wheeler

 

Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 25, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch (ďalej len Zásady“):

 

Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov, predsedov a členov komisií a zapisovateľom Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch

 

Článok I.

Rozsah platnosti

 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva       v Plavých Vozokanoch (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti           výkonu tejto funkcie.

2.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva upravujú poskytovanie odmien:

 1. zástupcovi starostu obce
 2. poslancom obecného zastupiteľstva
 3. poslancom – predsedom a členom stálych komisií obecného zastupiteľstva
 4. občanom (neposlancom) – členom stálych komisií
 5. zapisovateľom obecného zastupiteľstva a komisií OZ.

 

Článok II.

Zástupca starostu obce

1.  Starostu zastupuje zástupca starostu obce, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí  obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

2. Poslancovi – zástupcovi starostu , ktorý nie je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení:

 a) nie je poskytnutá pravidelná mesačná odmena,

 b) je možné poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy.

 Návrh predkladá starosta obce a o poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

c) okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku III. ods. 2. Odmena za výkon funkcie zástupcu starostu sa stanoví:

 a) v závislosti od rozsahu zastupovania, ktoré určí starosta v písomnom poverení a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva,

 b) podľa skutočného výkonu zastupovania v posudzovanom období a jeho časovej náročnosti.

V súlade so zákonnými oprávneniami starostu - rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť výkon funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie - o návrhu na konkrétnu výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom odseku, podľa druhu a časovej náročnosti skutočne splnených úloh a podľa výsledku hodnotenia dosiahnutých výsledkov.

3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

Článok III.

Poslanecká odmena

 

1. Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce odmena.

2. Za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške  20,- €.

3. V prípade neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslancovi odmena nevypláca.

4. Za účasť na časti zasadnutia obecného zastupiteľstva sa odmena kráti v závislosti na dĺžke doby účasti v pomere k celkovej dobe zasadania. Účasť eviduje zapisovateľ zasadnutia.

5. Za mimoriadnu činnosť poslanca pre obec môže byť vyplatená mimoriadna odmena schválená obecným zastupiteľstvom.

 

Článok IV.

Odmena predsedu a členov komisií

 

1. Poslancovi, ktorý je predsedom komisie schválenej obecným zastupiteľstvom, patrí za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 10,- €.

2. Poslancovi, ktorý je členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí za každú účasť na zasadnutí predmetnej komisie odmena vo výške 5,- €.

3. Členom komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva a ich členstvo v komisiách bolo schválené obecným zastupiteľstvom, patrí za účasť na zasadnutí odmena vo výške 5 €.

4. Za neúčasť na zasadnutí komisie sa predsedovi a členom komisie odmena nepriznáva.

5. Za účasť na časti zasadnutia sa odmena kráti v závislosti na dĺžke doby účasti v pomere k celkovej dobe zasadnutia. Účasť eviduje zapisovateľ zasadnutia. 

 

 

 

Článok V.

Odmena za prácu zapisovateľa

 

Za prácu zapisovateľa na zasadnutí obecného zastupiteľstva,  zasadnutí komisií a pracovných skupín mimo pracovnú dobu prislúcha i pracovníkom obecného úradu a obce odmena vo výške 15,- €. Účasť na zasadnutiach musí byť jednoznačne vyznačená v prezenčných listinách.

Článok VI.

Zúčtovanie odmien

 

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov, predsedov komisií a zapisovateľa podľa týchto Zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí.

2. Odmeny sa vyplácajú polročne, vždy v prvom mesiaci po skončení príslušného polroka na účet poslanca, zástupcu starostu, predsedu a člena komisie a zapisovateľa.

3. Výdavky súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Obce Plavé Vozokany.

4. Mzdové náležitosti a mzdovú dokumentáciu vykonáva na príkaz starostu obce ekonómka obce v zmysle platných zákonov a zodpovedá za jej správnosť v plnom rozsahu.

 

                                                               Článok VII.

                                         Vzdanie sa odmeny poslanca

 

1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca na ním určené obdobie.

 2. Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.

 

                                                                   Článok VII.

                                         Mimoriadna odmena poslanca

 

1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, alebo aktívne spolupracuje pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, môže byť v kalendárnom roku priznaná jednorazová odmena vo výške do 200,00 €.

 2. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 3. O priznaní a výške odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

 

                                                                 Článok VIII.

                                              Spoločné ustanovenia

 

1. Uvedené zásady môže OZ kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám, alebo prijatím nových zásad. Na prijatie týchto zásad, alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

2. Na prijatie uznesenia podľa článku 7 ods.1, týchto zásad sa vyžaduje nadpolovičný súhlas väčšiny prítomných poslancov.

 

 

 

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu starostu, predsedov, členov komisií a  zapisovateľov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch č. 126/2015 dňa: 09.11.2015

2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Zásady nadobúdajú účinnosť: 10.11.2015

4. Odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu, predsedov, členov komisií a  zapisovateľov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch za rok 2015 bude vykonané spätne od januára 2015 v mesiaci december 2015.

 

 

 

V Plavých Vozokanoch dňa: 10.11.2015                                          

 

 

 

 

 

            Štefan Gemeri

 starosta obce


 

Platné Zásady odmeňovania poslancov OU Plavé Vozokany


 

 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

 • Streda12-1graphic-icon
 • Štvrtok110graphic-icon
 • Piatok9-4graphic-icon

Voľby 2018

Aktuálny rozpis zberu separovaného odpadu, august až december 2018

Súbor na stiahnutie Rozpis separovaného zberu august až december 2018.pdf (209.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka