Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci a komisie Obecného zastupiteľstva

Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany : 

František Beňuš

Ing. Jitka Buchlovičová

Ľuboš Držík

Adriana Hindická

Eduard Kurina

Komisie Obecného zastupiteľstva Obce Plavé Vozokany : 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Náplň práce Komisie KVZ :

 • na požiadanie prijíma od starostu obce oznámenia o funkciách, zamestnaniach, činnostiach a majetkových pomeroch,
 • je oprávnená po preskúmaní oznámenia v prípade pochybností o jeho úplnosti alebo pravdivosti požiadať starostu obce o vysvetlenie; ak komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená podať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • poskytuje informácie obecnému zastupiteľstvu o oznámeniach, ktoré boli poskytnuté konkrétnej osobe podľa zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • udeľuje výnimky zo zákazov podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, udelenie výnimky spolu s odôvodnením zverejňuje podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
 • komisia má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

 Predsedkyňa komisie : Ing. Jitka Buchlovičová (Smer – sociálna demokracia, Most – Híd)

Členovia komisie :

František Beňuš  (Slovenská národná strana)

Adriana Hindická : (nezávislá kandidátka)

2. Komisia finančná a ekonomická pre správu obecného majetku 

Náplň práce KEF:

 • Vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania.
 • Zaujíma stanoviská k návrhu Záverečného účtu obce Plavé Vozokany.
 • Zaujíma stanoviská k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním.
 • Prejednáva návrhy VZN obce v oblasti svojho pôsobenia, najmä VZN o miestnych daniach a poplatku a VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v predškolských a školských zariadeniach a v zariadeniach školského stravovania.
 • Prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce.
 • Dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce.
 • V prípade potreby a na požiadanie OZ rieši ďalšie otázky súvisiace s ekonomikou obce.
 • Má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

Predseda komisie: Ľuboš Držík

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 František Beňuš, Katarína Držíková, Eduard Kurina, Bc. Irena Veškrnová

3. Komisia kultúry, školstva a mládeže 

Náplň práce KK:

 • spolupôsobenie pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovej činnosti ZŠ, MŠ a iných organizácií pôsobiacich na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • spolupráca pri organizovaní tradičných kultúrno spoločenských akcií v obci (uvítanie detí do života, 1. máj, 8. máj, obecná zabíjačka, plesy, zábavy, večierky, diskotéky, Mesiac október - úcta k starším, advent, Mikuláš ...... ), a pod.,
 • spolupráca pri zostavovaní obecnej kroniky,
 • prijímanie stanovísk k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie,
 • spolupracuje so všetkými komisiami OZ v obci a plní úlohy vyplývajúce z uznesení OZ,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v príslušnej oblasti.
 • komisia má iniciatívne, poradné a kontrolné funkcie.

 Predsedkyňa  komisie: Adriana Hindická

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

Ján Fábry, Nikoleta Leboc,  Monika Rosenbergová, Valéria Sádovská, Ingrida Szántóová, Mgr. Elena Tomašeková.

4. Komisiá verejného poriadku, životného prostredia a stavebných vecí

 Predseda komisie: Eduard Kurina 

5.Komisia sociálnej starostlivosti

Náplň práce KSS:

 • KSS má iniciatívnu, podpornú a kontrolnú funkciu,
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie,
 • spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce,
 • vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom VZN obce v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej služby, spolupodieľa sa na príprave týchto VZN,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
 • z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov sleduje sociálnu situáciu u osamelých, starých a chorých občanov, v rodinách s deťmi a u sociálne neprispôsobivých občanov,
 • v prípade potreby intervencie spolupracuje s príslušnými školskými, zdravotníckymi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a podieľa sa na riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov,
 • spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na sociálnu a charitatívnu činnosť,
 • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno-sociálnych, záškoláctva a pod.,
 • napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu starostlivosti o sociálne postihnutých občanov prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci a pod.,.
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky opustených detí a sirôt, ak také v obci sú,  iniciuje riešenie prípadov v spolupráci so všetkými organizáciami, zameranými na danú problematiku.
 • vyjadruje sa k návrhom týkajúcich sa bytových záležitostí,
 • na požiadanie OZ vypracúva a predkladá OZ podklady potrebné pri posudzovaní žiadostí, ktoré sa týkajú sociálnej situácie žiadateľa o byt a jeho rodiny,
 • navrhuje, posudzuje a odporúča OZ žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku poskytovanú obcou v zmysle zákona  č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi obce v zmysle § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov v oblasti svojej pôsobnosti,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 • plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ,
 • spolupracuje pri príprave VZN, pripomienkuje a navrhuje nové doplnky, resp. zmeny týchto VZN v príslušnej oblasti,

 Predsedkyňa komisie:  Ing. Jitka Buchlovičová

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 Monika Rosenbergová,Radovan Sádovský,Jozef Turanský,  Ing. Michaela Wheeler

 6. Komisia športová

Náplň práce KŠ:

 • KŠ má iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu,.
 • Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci.
 • Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení       a organizácií na území obce.
 • Vyjadruje sa k činnosti športových subjektov na území obce.
 • Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní Koncepcie rozvoja športu v obci.
 • Pripravuje kalendár športových podujatí v obci.
 • Organizuje resp. participuje na usporadúvaní športových podujatí na území obce.
 • Sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci.

 Predseda komisie : František Beňuš

 Členovia komisie z radov obyvateľov obce a odborníkov v danej oblasti:

 Andrej Beňuš, Mgr. Peter Blaškovič, Miloslav Mesár, Juraj Gömöri

 

 

 

 


 

Platné Zásady odmeňovania poslancov OU Plavé Vozokany

Platné Zásady odmeňovania poslancov OU Plavé Vozokany 2015.pdf(309.8 kB)Platné Zásady odmeňovania poslancov OU Plavé Vozokany 2015.pdf
6.1 Dodatok k zásadám.pdf(302.3 kB)6.1 Dodatok k zásadám.pdf

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka