Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinné zverejňovanie zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 26
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
25/2019MONTUNION - Szocs GejzaZmluva - plynoinštalačné prácePrípojka plynu11 340,00 € (jednotková)11.10.2019nestanovený
24/2019Mgr. Andrea Turanská , Jozef TuranskýKúpna zmluvaPredaj pozemku 152,96 € (jednotková)25.9.2019nestanovený
23/2019Union poistovňa a.s.Poistenie majetkuDoplnenie osobitných dojednaní0,00 € (jednotková)20.9.2019nestanovený
22/2019Úrad vlády Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Detské ihrisko8 000,00 € (jednotková)20.9.2019nestanovený
21/2019REGIONPRESS s.r.o.Zmluva o inzerciiLevicko48,00 € (jednotková)12.9.2019nestanovený
20/2019Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.NÁJOMNÁ ZMLUVA A ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEBSHARP Multifunkčné zariadenie2 443,80 € (jednotková)5.8.2019nestanovený
19/2019Ladislav MinárikZmluva o prevádzkovaní pohrebisk v obci Plavé VozokanyZabezpečenie prevádzkovania pohrebisk v obci Plavé Vozokany 250,00 € (jednotková)31.7.2019nestanovený
18/2019doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.,ZMLUVA č. 216/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúryNitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 40/2019 z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 25. marca 2019 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry  500,00 € (jednotková)23.7.2019nestanovený
17/2019IB mont, s. r. o.ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY č. 17/2019Oprava sociálneho zariadenia v MŠ Plavé Vozokany8 050,58 € (jednotková)17.7.2019nestanovený
16/2019Stanislav Necpal Kúpno - predajná zmluva o prevode hnuteľnej veciPlynová smažiaca panvica na zemný plyn1 000,00 € (jednotková)13.7.2019nestanovený
15/2019doc. Ing. Milan Belica PhD.Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športuNitrianský samosprávny kraj 700,00 € (jednotková)13.7.2019nestanovený
14/2019Orange Slovensko, a.s. Zmluva o prenose číslaŽiadosť o prenesenie čísla 0,00 €22.5.2019nestanovený
13/2019Slovak Telekom, a.s.Kúpna zmluvaGigaset A2209,90 € (jednotková)22.5.2019nestanovený
12/2019COOP Jednota LeviceZmluva o obchodných a dodacích podmienkach Dodacie, fakturačné a platobné podmienky0,00 €15.5.2019nestanovený
11/2019Komunálna poisťovňa, a.s.Zmluva PZP LV808FTUzatvorenie poistnej zmluvy78,86 € (jednotková)12.3.2019nestanovený
Položky 1-15 z 26
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
21/2018Základná škola Plavé Vozokany37859668Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku obce Plavé VozokanyPlynová kotolňa21 014,30 €15.12.2018
20/2018Orange Slovensko a.s.35697270Zmluva o poskytovaní verejných služiebNeobmedzené SMS5,00 €22.12.2018
1D/2019ŠPORTOVÝ KLUB ŠK SLOVAN PLAVÉ VOZOKANY37859668Zmluva č . 1D / 2019 o poskytnutí finan čnej dotácie z rozpo čtu obce Plavé VozokanyObec Plavé Vozokany v zmysle Uznesenia OZ v Plavých Vozokanoch č .: 132/2018 zo d ň a: 07.11.2018 poskytuje príjemcovi v roku 2019 finan čnú dotáciu vo výške: 6 750,00 EUR, slovom: šesťtisícsedemstopä ťdesiat,00/100 EUR6 750,00 €24.11.2018
2D/2019Občianske združenie Malianka42048401Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavé VozokanyZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavé Vozokany1 125,00 €19.12.2018
3D/2019OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIATELIA ŠKOLY 200642049121Zmluva č . 3D / 2019 o poskytnutí finan čnej dotácie z rozpo čtu obce Plavé VozokanyObec Plavé Vozokany v zmysle Uznesenia OZ v Plavých Vozokanoch č .: 131/2018 zo d ň a: 07.11.2018 poskytuje príjemcovi v roku 2019 finan čnú dotáciu vo výške: 1 125,00 EUR, slovom: jedentisícjedenstodvadsa ťpäť,00/100 EUR.1 125,00 €24.11.2018
19/2018DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.36391000Objednávka benefitná poukážkaObjednávka benefitná poukážka1 060,00 €11.12.2018
1N/2018OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIATELIA ŠKOLY 200642049121ZMLUVA O NÁJMEPredmetom tejto zmluvy je prenechanie prenajímateľom do dočasného užívania nájomcovi priestory miestnosti – bývalého skladu uhlia v budove ZŠ v zmysle článku I. tejto zmluvy.0,00 €24.11.2018
2N/2018ŠPORTOVÝ KLUB ŠK SLOVAN PLAVÉ VOZOKANY37859668ZMLUVA O NÁJMEPredmetom tejto zmluvy je prenechanie prenajímateľom do dočasného užívania nájomcovi tieto nehnuteľnosti: a) pozemok, parcelné číslo 410/1 , na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, b) stavba, súpisné číslo 352 na parcele číslo 410/5 – šatne pre hráčov a rozhodcov, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť a tribúna pre divákov (ďalej len predmet nájmu).0,00 €24.11.2018
2-9/2018FKM Technik spol. s r.o.51916801Modernizácia verejného osvetlenia v obci Plavé Vozokany, etapa č. 2 - Medvecké, úspornou LED technológiouModernizácia verejného osvetlenia v obci Plavé Vozokany, etapa č. 2 - Medvecké, úspornou LED technológiou6 937,40 €22.9.2018
18/2018Pavol HalandaZmluva o spracovaní osobných údajovZmluva o spracovaní osobných údajov0,00 €8.9.2018
17/2018Margita ArmaiováKúpna zmluva Uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva")Kúpna zmluva 338,50 €8.8.2018
16/2018MADE spol s.r.o.36041688Zmluva o spracúvaní osobných údajovZmluva o spracúvaní osobných údajov0,00 €28.7.2018
15/2018Západoslovenská distribučná, a.s.36361518Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZníženie RK VO 2420,00 €14.7.2018
14/2018/TWINLOGY s. r. o.44 87653ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 9000001445ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 90000014450,00 €1.1.2019
13/2018WEBY GROUP, s.r.o.36046884Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVObsahom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch špecifikovaných v čl. VII. tejto zmluvy, s príslušnými ustanoveniami § 39 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.0,00 €7.6.2018
Položky 1-15 z 32
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 29
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
RR2017-03-505Nadácia ZSE35823551Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR2017/03/505Na základe rozhodnutia poskytovateľa zo dňa 4.7.2017 poskytovateľ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 650 EUR (ďalej len „finančný príspevok) na projekt: Turistický výstup na Vozokanské Tatry. 650,00 €11.7.2017
40/04/72972/16Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s36550949ZMLUVA o PREVADZKOVANÍPredmetom prevádzkovania je verejný vodovod0,00 €4.4.2017
19/2017Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava31322051POISTNÁ ZMLUVAPOISTENIE MAJETKU 757,76 €1.1.2018
18/2017TWINLOGY, s.r.o.44 187 653Realizácia verejného osvetleniaModernizácia verejného osvetlenia obce Plavé Vozokany úspornou LED technológiou35 260,14 €7.12.2017
17/2017Slovak Telekom, a.s.35 763 469Zmluva o poskytovaní verejných služiebTelefónna linka škôlka1,00 €28.11.2017
16/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.36391000Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 17K662149Stravné lístky 742,50 €24.11.2017
15/2017PEMAgas51024276Nájomná zmluva na zásobníky a dodávky LPG 100,00 €28.10.2017
14/2017AE group, s.r.o.45669546Zmluva o obstarávaní veciAudit súčasného stavu verejného osvetlenia2 160,00 €15.8.2017
222/2017KM ELASS s.r.o47492783Z m l u v a o poskytovaní technickej službyMontáž, servis zabezpečovacích syst0,00 €22.8.2017
114/004/17Prima banka Slovensko a.s.31575951Zmluva o termínovanom úverePoskytnutie úveru50 000,00 €5.8.2017
12/028/09Prima banka Slovensko a.s.31575951Dexia Komunál univerzálny úverZmluva o úvere 208 236,00 €2.9.2009
13/2017Katarína Gazdíková rod. HaluškováPlavé Vozokany č.248Zmluva o sprostredkovaníZaplatiť náklady , ktoré vzniknú obci Plavé Vozokany v súvislosti so zriadením vodovodnej prípojky0,00 €25.7.2017
12/2017Slovak Telekom a.s.35763469Dodatok k zmluve o poskytovaní služiebTelefónne číslo 03677201600,00 €12.7.2017
11/2017Viktória Remetová rod. BuchlovičováPlavé Vozokany č.272Zmluva o sprostredkovaníZaplatiť náklady , ktoré vzniknú obci Plavé Vozokany v súvislosti so zriadením vodovodnej prípojky0,00 €11.7.2017
10/2017JUDr. Jozef M a j o r á n34033611Z m l u v a o poskytovaní právnych služiebZápis nehnuteľností podľa delimitačného protokolu, zápis domu smútku do lista vlastníctva, zápis motlitebne do listu vlastníctva0,00 €24.6.2017
Položky 1-15 z 29
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
2016/11/10ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu37935836Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektro odpaduOdvoz elektro odpadu0,00 €2.10.2016
16/15/50J/35Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach30794536Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiPríspevok s úradu prace na vytvorenie pracovného miesta 4 226,58 €22.12.2016
2016/12/16Slovak Telekom a.s.35763469Zmluva o poskytovaní služieb služba Mobilný internetSlužba mobilný internet0,00 €17.12.2016
40/2016Miestna aplikačná skupina Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo42118140DotáciaÚhrada skutočne vynaložených výdavkov1 600,00 €nestanovený
2016/12/15Občianske združenie Malianka4248401Zmluva o nájmePrenájom nehnuteľností1,00 €16.12.2016
2016/11/18Katarína Gazdigová,Robert GazdigKúpna zmluva 1. Predmetom kúpy podľa tejto Kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Plavé Vozokany, okres Levice, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Levice, Katastrálny odbor a to pozemku parcely registra „C“ č. 466/12, pozemok na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok o výmere 265 m2 , pozemok nachádzajúci sa v obci Plavé Vozokany, okres Levice, kraj Nitriansky. 700,00 €19.11.2016
1611494Slovgram17310598Uzatvárajú v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. túto zmluvu Táto zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len “Autorský zákon”).0,00 €20.11.2016
2278/16/20RZORecyklačný fond360 620 90Rámcová zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fonduposkytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu0,00 €11.11.2016
ZLP-2016-1222DEUS45736359DCOMZmluva o pripojení k informačnému systému DCOM0,00 €21.10.2016
12622565Západoslovenská distribučná, a.s.36361518Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy0,00 €19.9.2016
R66/2014IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy00192957Zmluva o dieloPrávo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programu25,09 €15.10.2016
121622565Západoslovenská distribučná, a.s.36361518Pripojenie odberného miestaPripojenie knižnice0,00 €24.9.2016
NR151804RECobal s.r.o47257997Zmluva o spoluprácitriedený odpad0,00 €24.9.2016
23092016Stanislav DržíkKúpna zmluvapredaj parcely 655,00 €24.9.2016
5190015050Komunálna poisťovňa31595545Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie39,84 €31.7.2016
Položky 1-15 z 20
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
Z20151221Ing. Jozef Goga07101956Kúpna zmluvaPredaj RD. č1925 000,00 €22.12.2015
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
768VP3SE/2014EBCF36597007Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb0,00 €10.10.2014
Z20143012Eva Lefantová - PEPOSERVIS34691260Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej službyposkytovaní pracovnej zdravotnej služby0,00 €31.12.2014
Zmluvy » subjekt: Obecný úrad Plavé Vozokany » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Dodávateľ IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum účinnosti zmluvy
182/2011Rímskokatolícka církev Farnosť Čaka34074490NÁJOMNÁ ZMLUVA k pozemku uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ č. 40/1964 Zb. v platnom znení2. Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom nehnuteľnosti — pozemku uvedenom v Čl. II., bod 1, na ktorom sa nachádza cintorín v Plavých Vozokanoch.0,00 €3.1.2011
080.2033.320Kooperativa585441Poistná zmluvaPoistenie majetku 198,08 €25.11.2011
080-2033.340Kooperativa585441Poistná zmluvaPoistenie majetku1 167,18 €1.12.2011
VRA0020/2011Dexia banka Slovensko a.s31575951Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e -BaZmluva o odovzdávaní údajov platobného styku, preberací protokol0,00 €19.4.2011
ÚvodÚvodná stránka