Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát ekonomiky a účtovníctva

Kancelária sa nachádza na 1. poschodí Obecného úradu

Zodpovedná pracovníčka

Referát ekonomiky a účtovníctva

 • vedie účtovníctvo v súlade s právnou úpravou, zabezpečuje vypracovanie návrhu rozpočtu obce na kalendárny rok a rozpočet predkladá na schválenie starostke a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje plnenie rozpočtu, vyhodnocuje jeho plnenie a predkladá návrhy na zmenu        rozpočtu,
 • vedie účtovnú evidenciu obce a sleduje stav účtov,
 • vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce,
 • vypracúva účtovnú závierku obce a závierku predkladá do registra účtovných závierok, vypracúva ročnú inventarizáciu majetku,
 • vypracúva záverečný účet obce a účet predkladá na prerokovanie a schválenie starostke a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje finančné plnenie zmluvných partnerov, dlžníkov a poplatníkov a podáva návrhy na vymáhanie dlžných čiastok, okrem daní a poplatkov,
 • pripravuje podklady k fakturácii, vyhotovuje faktúry právnickým osobám a fyzickým      osobám,
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr a zabezpečuje ich likvidáciu, sledu splatnosť faktúr a úhrad,
 • eviduje cestovné doklady, 
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi ústrednej štátnej správy v oblasti účtovnej evidencie,
 • vypracováva interné smernice v oblasti účtovníctva,
 • pripravuje a spracúva rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
 • zabezpečuje správu, evidenciu a vyraďovanie nehnuteľného majetku obce (budovy,     komunikácie, technická infraštruktúra a pozemky) a hmotného majetku obce a zodpovedá za jeho riadne označenie, využívanie a pripravuje podklady pre rokovanie likvidačnej, škodovej a inventarizačnej komisie,
 • zabezpečuje poistenie majetku obce agendu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou.

Pokladňa

 • vykonáva pokladničné operácie obecného úradu
 • vedie pokladničnú dokumentáciu a stav pokladne pravidelne zúčtováva,
 • vypláca mzdy zamestnancom obce, ktorý nemajú zriadený účet v peňažnom ústave v hotovosti,
 • počas neprítomnosti referentky v kancelárii prvého kontaktu preberá peňažnú hotovosť za miestne a správne poplatky vybrané od obyvateľov obce,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou, 
 • prepláca zálohy a zúčtované cestovné náhrady, zálohy a zúčtované náklady na nákup materiálových, pracovných a ochranných pomôcok, tovarov a služieb.

Pracovný úväzok príslušného referenta = ekonomika a účtovníctvo 0,5  úväzok, DCOM, CUET 0,1  úväzok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka