Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát evidencie obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva

Kancelária sa nachádza na prízemí obecného uradu

Zodpovedná pracovníčka

Referát evidencie obyvateľstva

je pracovisko Obecného úradu v Plavých Vozokanoch , ktoré :

 1. vedie evidenciu obyvateľov obce, prihlasovanie na trvalý a prechodný pobyt,
 2. vedie evidenciu a prideľuje súpisné čísla na objekty mesta (budovy, garáže a pod.)
 3. vedie označenie názvu ulíc, ako aj výmenu starého označenia
 4. potvrdzuje údaje o pobyte občanov obce na dožiadania súdov, polície, prokuratúry a ďalších inštitúcií.
 1. HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Pri hlásení sa k trvalému pobytu Obecný úrad Plavé Vozokany - oddelenie evidencie obyvateľstva v zmysle zákona č. 496/2008 Z. z. o hlásení a evidencii pobytu občanov požaduje od občana podľa §3, ods. 8 citovaného zákona:

 • občiansky preukaz (v prípade, že ho nemá iný doklad preukazujúci jeho totožnosť), p
 • platné doklady potrebné k overeniu úplnosti a správnosti ustanovených údajov na hlásenie pobytu /rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu doklad o rozvode, a iné/.
 • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť,
 • zmluva o nájme bytu - v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu,
 • list vlastníctva - v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva,
 • zmluva o podnájme - medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného vlastníctva
 • čestné prehlásenie s overeným podpisom v ktorom majiteľ rodinného domu, alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadrí súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému pobytu

  Uvedené doklady musia byť overené a platné, nesmú mať dátum starší ako 3 mesiace!
  Vyplnené prihlasovacie lístky na trvalý pobyt a štatistické hlásenie o sťahovaní občan dostane na požiadanie na referáte evidencie obyvateľov.

Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho novom trvalom pobyte.

 1. HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU

Pri hlásení prechodného pobytu občan predloží všetky doklady, ktoré sú uvedené pri hlásení k trvalému pobytu.

 • Tlačivo o prihlásení na prechodný pobyt občan dostane občan na referáte  evidencie obyvateľov .

Po predložení vyššie uvedených dokladov OcÚ vydá občanovi potvrdenie o jeho prechodnom pobyte na dobu určitú maximálne 5 rokov.

SPRÁVNE POPLATKY

 • V prípade, že občan resp. organizácia požiada o vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte občana sa za tento úkon požaduje v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákon č. 439/2012 Z. z. o  správnych poplatkoch. Správny poplatok je možné zaplatiť v hotovosti na OcÚ v pokladni alebo poštovou poukážkou, ktorú občan dostane na požiadanie.

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte občana sú oslobodené: pošty, inkasné strediská, zariadenia sociálnych služieb, právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby.

 1. ZRUŠENIE TRVALÉHO ALEBO PRECHODNÉHO POBYTU 

Doterajší pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský alebo obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.

Prechodný pobyt môže občan zrušiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania nahlásením na evidencii obyvateľstva a odovzdá potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal od OcÚ pri prihlasovaní na prechodný pobyt. Ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

 1. SÚPISNÉ ČÍSLA

Pri vybavovaní súpisných a orientačných čísiel pre stavby/rodinné domy, garáže, hospodárske budovy a iné/podľa zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 125/2015 Z. z o registri adries v znení neskorších predpisov sa vyžaduje predložiť:

 • ak ide o stavbu do 01.10.1976 - užívacie povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, ak tomu tak nie je iné údaje o právnych vzťahoch k stavbe kúpno-predajnú zmluvu, dedičské konanie, aktuálny výpis listu vlastníctva, a iné.
 • ak ide o stavby po 01.10.1976 - kolaudačné rozhodnutie/právoplatné/, v prípade kúpy alebo iným nadobudnutím aktuálny výpis listu vlastníctva a zameranie adresného bodu geodetom.

 

Pracovný úväzok príslušného referenta = 0,1  úväzok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka