Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát matriky Matričný úrad Plavé Vozokany

Kancelária sa nachádza na prízemí obecného uradu

Zodpovedná pracovníčka

Matričný úrad Plavé Vozokany, referát matriky.

 • vedie knihu narodení, manželstiev, knihu úmrtí, index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
 • prijíma žiadosti o opätovnom prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení rodičovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • pripravuje na odovzdávanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • overuje správnosť údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov zasielanej Generálnej prokuratúre SR,
 • vykonáva osvedčenie podpisov a fotokópií listín za správne poplatky, zabezpečuje plnenie úloh v sociálnej a zdravotnej oblasti,
 • pripravuje podklady pre rozhodnutie o jednorazových peňažných a vecných dávkach, príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov, zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov asociálne odkázaných občanov,
 • poskytuje sociálnoprávnu poradňu občanom, poskytuje pomoc deťom a týraným osobám,
 • poskytuje poradenskú činnosť pri umiestňovaní občanov v domove dôchodcov, domovoch s opatrovateľskou službou, špecializovaných ústavoch a pri ubytovaní neprispôsobivých občanov,
 • vedie evidenciu občanov odkázaných na opatrovateľskú službu, zabezpečuje opatrovateľskú službu v obci a pripravuje pracovné zmluvy pre opatrovateľov,
 • zabezpečuje šetrenie majetkových a rodinných pomerov v prípade potreby, spolupracuje pri realizácii sociálnych a zdravotných programov a pri zabezpečovaní agendy nezamestnanosti,
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom,
 • zabezpečuje priebeh občianskych obradov a slávností,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou obce.

 

Hlavné matričné činnosti :

 1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
 3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
 4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

 

 1. MATRIKA UZAVRETIA MANŽELSTVA 
    Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:
 • vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na
  matričnom na úrade,
 • platné občianske preukazy snúbencov,
 • rodné listy snúbencov,
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho
  manželstva,
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť
  manželstvo,
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie
  matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne,
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez
  ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.
   
 • Poplatky spojené s uzavretím manželstva sú stanovené zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
   
 1. MATRIKA ÚMRTIA
  Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:
 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • sobášny list zomrelého
 • listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom


Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/ môže vybaviť:

 • Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
 • Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti.

 

 1. OSVEDČOVANIE LISTIN A PODPISOV sa vykonáva podľa zákona č. 599/2001 Z. z.

 

Pracovný úväzok príslušného referenta = 0,1  úväzok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka