Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát stavebného úradu, životného prostredia, školstva, obchodu a fondov

Kancelária sa nachádza na prízemí obecného uradu

Zodpovedná pracovníčka

Referát stavebného úradu, životného prostredia, školstva, obchodu a fondov

Stavby

V spolupráci so spoločným Stavebným úradom:

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania, stavebného   poriadku podľa Stavebného zákona,
 • prijíma ohlasovanie drobných stavieb, jednoduchých stavieb, vydávanie povolení         informačných, reklamných a propagačných zariadení,
 • prijíma príslušné opatrenia v súlade so stavebným zákonom na úseku stavebného poriadku,
 • vybavuje žiadosti občanov týkajúce sa stavebnej činnosti a vydáva stanovisko k          funkčnému využitiu pozemkov,
 • kontroluje dodržiavanie stavebného zákona a v prípade jeho porušenia prijíma potrebné opatrenia,
 • rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe a vlastníkovi nehnuteľnosti nariaďuje vykonanie zabezpečovacích prác, ak stavba ohrozuje život, zdravie osôb alebo majetkové a kultúrne hodnoty,
 • vykonáva komplexnú prípravu a zabezpečenie realizácie všetkých druhov stavieb,      stavebných úprav, udržiavacích prác vo vlastníctve obce,
 • vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych a účelových          komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie a pod.).
 • povoľuje reklamné, informačné a propagačné zariadenia rôzneho druhu v súlade so     stavebným zákonom, prípadne nariaďuje ich odstránenie,
 • zabezpečuje a realizuje nové stavby a rekonštrukcie nehnuteľností, komunikácií,          vodovodov, kanalizácie, energetických a plynových rozvodov vo vlastníctve obce,
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva,

 

Školstvo

 • poskytuje odbornú, metodickú a poradenskú činnosť škole a školským zariadeniam v   zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v  obci trvalé bydlisko,
 • vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a       školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V prípade potreby spolupracuje pri prešetrovaní sťažností a petícií so Štátnou školskou inšpekciou a Okresným školským úradom,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka v súlade so     zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 

Obchod a služby

 • zabezpečuje a plní úlohy na úseku rozvoja obchodu a služieb v súlade s platnou právnou  úpravou,
 • kontroluje dodržiavanie zákonných podmienok v oblasti obchodu, pohostinstiev a služieb,  vrátane kontroly podmienok ambulantného predaja /tržnice/,
 • vedie evidenciu podnikateľských subjektov na území obce a prevádzok, zriadených na území obce, samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany spotrebiteľa,
 • vyhotovuje rozhodnutia o súhlase s umiestneným podnikateľských subjektov na území obce,
 • zabezpečuje plnenie úloh v súlade s platnou legislatívou na úseku chovu domácich zvierat a rybolovu,
 • vydáva štátne rybárske lístky a vedie ich evidenciu ,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku poľnohospodárstva,
 • zabezpečuje vypracovanie podkladov pre využitie fondov Európskej únie a iných          finančných mechanizmov,
 • zisťuje možnosti zapojenia sa obce do rôznych podporných programov, grantov a       projektov z Európskej únie,
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami štátnej správy, regionálnymi agentúrami a sleduje termíny na predkladanie projektov z Eurofondov a žiadostí o poskytnutie dotácií,
 • zabezpečuje podklady pre vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, dotácií a pod. v nadväznosti na Eurofondy ,
 • vedie evidenciu predložených projektov z Eurofondov, grantov a žiadostí o poskytnutie dotácií  a výšku poskytnutých finančných prostriedkov.

 

Životné prostredie

V spolupráci s Okresným úradom životného prostredia:

 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s právnou úpravou,
 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom  zákonomč.543/2002,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu          ustanovenom zákonom,
 • vydáva rozhodnutia a stanoviská k žiadostiam občanov a organizácií o výrub stromov v zmysle zák.č.543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny,
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť - životného prostredia, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu   svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zabezpečuje dodržiavanie VZN
 • rokuje s komisiami obecného zastupiteľstva, občanmi, občianskymi združeniami a       iniciatívami a ochranárskymi organizáciami o zabezpečení ochrany a tvorby životného prostredia,
 • plní povinnosti pôvodcu odpadu, vypracúva program odpadového hospodárstva, rieši   otázky týkajúce sa TKO a drobného stavebného odpadu, vedie evidenciu o množstve a   druhoch odpadu z územia obce v zberných nádobách,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva - vyjadruje sa k      návrhom programu odpadového hospodárstva producentov odpadov, ku konaniam pre nakladanie s nebezpečným odpadom, k zámerom, návrhom, investičnej a podnikateľskej činnosti na úseku odpadového hospodárstva,
 • vydáva súhlas na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania  ovzdušia, vrátane ich zmien a na ich užívanie,
 • vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na ich prevádzku,
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov a vykonáva správu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a vydáva rozhodnutia o poplatkoch pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle zák. č.478/2002 a č.401/1998 Z. z.,
 • v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia zabezpečuje ostatné úlohy,
 • zabezpečuje úlohy v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy,
 • rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné     užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností),
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou obce.

 

Pracovný úväzok príslušného referenta = stavby 0,1  úväzok, školstvo 0,1  úväzok, životné prostredie 0,1  úväzok, ostatné 0,1  úväzok

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka