Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

 

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení podáva na Obecný úrad v Plavých Vozokanoch (ďalej len „obec“):

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti fyzická osoba môže podať:

2. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Potrebné tlačivá:

Tlačivá a vzory vyplnených tlačív nájdete na stránke obce (www.obecplavevozokany.sk) v časti „Pomôžeme Vám vybaviť“ záložka „Sociálne služba alebo na Obecnom úrade v Plavých Vozokanoch v Kancelárii prvého kontaktu

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1. Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s priloženými kópiami lekárskych nálezov občan doručí:

a) poštou na adresu:

Obec Plavé Vozokany – Obecný úrad č. 115

935 69 Plavé Vozokany

Alebo osobne

b) počas úradných hodín do podateľne Obecného úradu Plavé Vozokany

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje fyzická osoba, ktorá má byť posudzovaná. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

K žiadosti o posúdenie odkázanosti žiadateľ prikladá lekárske nálezy. Ak má žiadateľ k dispozícii správy z vyšetrení v odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa je možné k žiadosti priložiť prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár.

Ak sú lekárske nálezy, ktoré boli priložené k žiadosti o posúdenie odkázanosti nedostačujúce na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada o predloženie tlačiva „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré vypĺňa zmluvný lekár. Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu stavu.

V prípade psychiatrického ochorenia žiadateľ je povinný priložiť aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej psychiatrickej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nie je dostačujúce, z tohto dôvodu bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

V prípade nedostatočných odborných nálezov bude žiadateľ vyzvaný listom k ich doplneniu.

Ak v priebehu konania o posúdenie odkázanosti dôjde k zmene zdravotného stavu, žiadateľ je povinný predložiť aktuálne lekárske nálezy, preukazujúce zmenu zdravotného stavu.

2. Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

bude žiadateľ z dôvodu zistenia sociálnej situácie (sociálne šetrenie) predvolaný sociálnym pracovníkom na Obecný úrad alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môže byť uskutočnené sociálne šetrenie v domácnosti, prípadne v nemocnici.

Sociálne šetrenie sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Po posúdení odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu mu bude doručený posudok spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“) do vlastných rúk.

3. Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

 • do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania, t. j. osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania na Obecný úrad Plavé Vozokany alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Obecného úradu spolu s originálom Rozhodnutia, na ktorom kompetentný pracovník obce Plavé Vozokany vyznačí právoplatnosť rozhodnutia po doručení vzdania sa odvolania alebo
 • po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v zmysle zákona.

Poznámka: V prípade, že žiadateľ pre rôzne dôvody nemá záujem, aby začaté správne konanie pokračovalo (nemá ďalej záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu), má možnosť do 30 dní od začatia konania (od dátumu podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu) písomne späť vziať podanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ .

4. Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk

Listové zásielky (napr. Výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané, v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorá je posudzovaná):

 • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
 • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava

Pokiaľ je účastník konania maloletá osoba, alebo účastník konania nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:

 • zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok - táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
 • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
 • opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.

Potrebné dokumenty:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Vzdanie sa odvolania
 3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • Tlačivá a vzory vyplnených tlačív nájdete na stránke obce (www.obecplavevozokany.sk) v časti „Pomôžeme Vám vybaviť“ záložka „Sociálne služba alebo na Obecnom úrade v Plavých Vozokanoch v Kancelárii prvého kontaktu

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka