Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Starostka obce

RNDr. Kornélia Sádovská

 

 

§ 16 

Starosta

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia   obce v priamych voľbách na štyri roky.
 2. Mandát starostu zaniká:
 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný  čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 • smrťou,
 • zrušením obce.
 1. Funkcia starostu je verejnou funkciou a na jej výkon je plne uvoľnený zo zamestnania podľa zákonníka práce bez prerušenia pracovného pomeru.
 2. Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Počas výkonu funkcie starostu mu patrí namiesto mzdy v zamestnaní plat od obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátane príplatku za riadenie a odmeny.
 4. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v  pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym  orgánom.
 5. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou:
  • poslanca obecného zastupiteľstva,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • predsedu samosprávneho kraja,
  • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  • sudcu, prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry.
 6. Do kompetencie starostu patrí najmä:
  • zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • vykonávať obecnú správu,
  • zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom,  k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania            zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného          poriadku obecného úradu,
  • rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie  sú zákonom alebo týmto štatútom obce                   vyhradené obecnému  zastupiteľstvu,
  • navrhovať, a po schválení obecným zastupiteľstvom vymenúvať a odvolávať riaditeľov a           vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií zriaďovaných obcou,
  • uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať  obecné insígnie,
  • podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a  uznesenia obecného zastupiteľstva,
  • uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce. 
 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje  zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uznesenie, ktorého výkon bol starostom pozastavený z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre obec, môže obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 2. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi pokutu do výšky 6 638,- EUR v prípade: 
  • porušenia nariadenia obce,
  • neudržiavania čistoty a poriadku na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  • nesplnenia povinnosti uloženej starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri  odstraňovaní následkov živelnej  pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, v určenej  lehote bez  vážneho dôvodu,
  • ak do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí nepožiada o určenie súpisného čísla a orientačného čísla,
  • ak vlastník budovy (príp. spoločenstvo vlastníkov alebo správca) nemá viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.
 3. Pokuta je príjmom obce a možno ju uložiť do jedného roka odo dňa, odkedy sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. V konaní o pokute sa postupuje podľa zákona o správnom konaní.

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka