Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatút obce

Š T A T Ú T   O B C E   P L A V É   V O Z O K A N Y

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé Vozokany na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Plavé Vozokany

 

Š T A T Ú T   O B C E   P L A V É   V O Z O K A N Y

 

PRVÁ   HLAVA

§ 1 

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Plavé Vozokany (ďalej len štatút) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä  postavenie  a  pôsobnosť  obce,  práva   a  povinnosti  obyvateľov obce,  základné   zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva a starostu ako orgánov obce, ich výkonných orgánov a organizačných útvarov, ich  vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, ceny obce a starostu, odmeny a formy verejného uznania.
 2. Štatút obce Plavé Vozokany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2

Územie obce

 1. Obec Plavé Vozokany (ďalej len obec) je samostatný, samosprávny územný celok Slovenskej republiky  združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Územie obce je tvorené katastrálnym územím Plavé Vozokany a katastrálnym územím Medvecké.
 3. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade so zákonom o obecnom zriadení a osobitnými  právnymi predpismi.

 

§ 3 

Postavenie obce

 1. Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami  obce.
 2. Obec má právo na svoje obecné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy.
 3. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenie len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

 

 

§ 4

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ  obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má  právo najmä:
 1. voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu  samosprávy obce,
 2. hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce  (miestne referendum),
 3. zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 4. obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
 5. používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný  majetok obce slúžiaci pre  verejné účely,
 6. požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny  a svojho majetku  nachádzajúceho  sa v  obci,
 7. požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 1. Pri rozvoji a zveľaďovaní obce je obyvateľ povinný:
 1. ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch  obce,
 2. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného  prostredia v obci,
 3. napomáhať udržiavať poriadok v obci,
 4. poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.
 1. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach obce (miestne referendum).
 2. Obec má voči občanovi povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi  predpismi.
 3. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu  prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 5

Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,  ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
 1. nepriamo - prostredníctvom volených orgánov obce,
 2. priamo - hlasovaním obyvateľov obce,
 3. zhromaždením obyvateľov obce.
 1. Obec pri plnení úloh spolupracuje s podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. 
 2. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a s týmto  štatútom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
 3. Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. - § 4, ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

DRUHÁ HLAVA

§ 6 

Majetok obce

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a  iné majetkové práva obce a majetkové práva organizácií založených a riadených obcou. Obec  môže zveriť svoj majetok do správy týmto organizáciám.
 2. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
 3. Majetok obce sa používa najmä:
 1. na výkon samosprávy obce,
 2. pre verejné účely,
 3. na podnikateľskú činnosť.
 1. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a  uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
 2. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie  obec neobmedzila.
 3. Majetok určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre organizácie založené,  alebo zriadené obcou, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným  zákonníkom.
 4. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
 5. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto  vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 7

 1. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a  majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného  prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a  zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

 1. udržiavať a užívať majetok,
 2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou,  alebo zneužitím,
 3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku,  vrátane včasného uplatňovania   svojich práv alebo  oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
 4. viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s  platnou úpravou.
 1. V majetkových veciach (majetkovo - právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta, ako jej  štatutárny zástupca.

 

§ 8

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.
 2. Podrobný postup zakladania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a  vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo. 
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá alebo zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

 1. Používať majetok obce možno len v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce, ktoré  schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce upravujú a bližšie vymedzujú najmä: 
 • majetok obce, nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,
 • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
 • správu majetku obce,
 • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými  právami obce,
 • nakladanie s cennými papiermi,
 • aukčný predaj vecí,
 • schvaľovanie orgánmi obce.

 

TRETIA HLAVA

Financovanie  a rozpočet  obce

§ 10 

Financovanie

 1. Obec financuje výkon svojich funkcií:
 1. z vlastných príjmov,
 2. z prostriedkov združených s inými obcami alebo inými  právnickými a fyzickými osobami,
 3. z dotácii zo štátneho rozpočtu.
 1. Zdroje na financovanie škôl a školských zariadení:
 • prostriedky decentralizačnej dotácie (štátneho rozpočtu),
 • prostriedky z rozpočtu obce,
 • prostriedky prijaté od iných fyzických osôb a právnických osôb za využitie priestorov škôl alebo školských zariadení v čase mimo výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • zisk z podnikateľskej činnosti,
 • príspevky od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských zariadeniach (výšku určí obecné zastupiteľstvo samostatným VZN),
 • príspevky a dary od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
 • iné zdroje financovania.

 

§ 11 

Rozpočet a záverečný účet

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce zverejňuje najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
 • Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z  miestnych daní a poplatkov, výnosy  z majetku   obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných  subjektov s  účasťou obce, dotácie zo  štátneho rozpočtu a podiel na daniach, dary domácich a   zahraničných  subjektov.
 • Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na  výkon samosprávnych funkcií  obce, výdavky na  zveľadenie a údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 1. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení  verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O  vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 2. Prebytky hospodárenia sa prevedú do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok na rezervný fond obce.
 3. Schodok hospodárenia obce sa vyrovná z rezervy schváleného rozpočtu obce alebo z rezervného fondu obce.
 4. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných  vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.
 5. Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce sa riadi:
  1. zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
  2. pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce,
  3. schváleným rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok.
 6. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje  záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 7. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor.

 

§ 12 

Rozpočtové provizórium

 1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu  obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravujú Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce schválené obecným zastupiteľstvom.

 

 

ŠTVRTÁ HLAVA

Orgány obce

§ 13

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:
 1. obecné zastupiteľstvo,
 2. starosta.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť podľa potreby komisie, ktorých počet, zloženie a pôsobnosť určí uznesením.
 2. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné  orgány a určuje im náplň práce.
 3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce.

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych  voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
 2. Obecné zastupiteľstvo má  7  poslancov. 
 3. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
 4. Funkčné obdobie poslancov je 4-ročné, končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného  zastupiteľstva.
 5. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
 1. starostu obce,
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. sudcu, prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry.

 

 

 

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoju  vyhradenú právomoc v súlade so zákonom.
 2. Do kompetencie obecného zastupiteľstva patrí najmä:
 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom  obce, s majetkom štátu a iných  právnických a fyzických  osôb dočasne prenechaným do hospodárenia obce,  schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto  majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať  jeho čerpanie a schvaľovať    záverečný účet,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a  koncepcie jednotlivých oblastí života  obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho  poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru  alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať miestne referendum o  najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
 7. uznášať sa na nariadeniach obce,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 9. určiť plat starostu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
 10. voliť a odvolávať hlavného  kontrolóra obce, určovať rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
 11. schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a  príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a  činností a účasť obce v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 17. schvaľovať kronikára obce a určiť jeho plat,
 18. schvaľovať sobášiacich a slávnostných rečníkov,
 19. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku.
 1. V zmysle §2 písm. g) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 zriaďdovateľ:
 1. vymenúva riaditeľov škôl a školských zariadení na základe výberového konania,             podľa návrhu rady školy,   
 2. odvoláva riaditeľov škôl a školských zariadení na základe návrhu rady školy,    
 1. zriaďuje a zrušuje:
 1. základné školy, 
 2. základné umelecké školy,
 3. predškolské zariadenia,
 4. školské kluby detí,
 5. školské kuchyne a školské jedálne,
 1. vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky na základných školách,
 2. zabezpečuje podmienky pre stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec,
 3. určuje školský obvod základnej školy, v ktorej budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, ak sa základná škola vyradí zo siete škôl a školských zariadení a zruší sa,
 4. schvaľuje zmluvy o nájme školských budov a miestností, priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec.
 5. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo zriaďuje základnú a materskú školu.
 6. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.
 7. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok  obecného zastupiteľstva.

 

§ 16 

Starosta obce

 1. Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia   obce v priamych voľbách na štyri roky.
 2. Mandát starostu zaniká:
 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa mandátu,
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný  čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
 • smrťou,
 • zrušením obce.
 1. Funkcia starostu je verejnou funkciou a na jej výkon je plne uvoľnený zo zamestnania podľa zákonníka práce bez prerušenia pracovného pomeru.
 2. Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. Počas výkonu funkcie starostu mu patrí namiesto mzdy v zamestnaní plat od obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vrátane príplatku za riadenie a odmeny.
 4. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v  pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym  orgánom.
 5. Funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou:
  • poslanca obecného zastupiteľstva,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • predsedu samosprávneho kraja,
  • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  • sudcu, prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry.
 6. Do kompetencie starostu patrí najmä:
  • zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  • vykonávať obecnú správu,
  • zastupovať obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom,  k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania            zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného          poriadku obecného úradu,
  • rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie  sú zákonom alebo týmto štatútom obce                   vyhradené obecnému  zastupiteľstvu,
  • navrhovať, a po schválení obecným zastupiteľstvom vymenúvať a odvolávať riaditeľov a           vedúcich rozpočtových a príspevkových organizácií zriaďovaných obcou,
  • uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používať  obecné insígnie,
  • podpisovať všeobecne záväzné nariadenia obce a  uznesenia obecného zastupiteľstva,
  • uzatvoriť pracovnú zmluvu s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce. 
 1. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje  zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Uznesenie, ktorého výkon bol starostom pozastavený z dôvodu jeho zjavnej nevýhodnosti pre obec, môže obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 2. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi pokutu do výšky 6 638,- EUR v prípade: 
  • porušenia nariadenia obce,
  • neudržiavania čistoty a poriadku na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
  • nesplnenia povinnosti uloženej starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri  odstraňovaní následkov živelnej  pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, v určenej  lehote bez  vážneho dôvodu,
  • ak do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí nepožiada o určenie súpisného čísla a orientačného čísla,
  • ak vlastník budovy (príp. spoločenstvo vlastníkov alebo správca) nemá viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.
 3. Pokuta je príjmom obce a možno ju uložiť do jedného roka odo dňa, odkedy sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. V konaní o pokute sa postupuje podľa zákona o správnom konaní.

 

§ 17 

Zastupovanie starostu

 1. Starosta poverí niektorého z poslancov obecného zastupiteľstva zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu je volený na celé funkčné obdobie.
 2. Výkon funkcie zástupcu starostu končí:
  • vzdaním sa funkcie,
  • odvolaním z funkcie,
  • skončením volebného obdobia.
 3. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon  funkcie.
 4. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 5. Zástupca starostu počas zastupovania starostu najmä:
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, v  tomto prípade na zasadnutí nehlasuje ako poslanec,
  • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného  zastupiteľstva a so zabezpečením   chodu obecného úradu.
 6. V prípade ak starosta svojho zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 

§ 18 

Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavného kontrolóra na 6 rokov volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo formou uznesenia. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Bez súhlasu obecného zastupiteľstva nesmie hlavný kontrolór podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
  • poslanca obecného zastupiteľstva,
  • starostu,
  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
  • iného zamestnanca obce,
  • podľa osobitného zákona.
 3. Funkcia hlavného kontrolóra zaniká:
 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie,
 • uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozastavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne         odložený,
 • dňom, keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie nadpolovičnou väčšinou ak:
  1. opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho       zamestnanca,
  2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz upozornený obecným zastupiteľstvom,
  3. uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa §18 ods. 1 alebo v údajoch        o svojich majetkových pomeroch.
 2. Kontrolnej činnosti podlieha:
  1. obecný úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 3. Úlohy hlavného kontrolóra:
 1. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za  šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý           sa zverejní najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým pred rokovaním v zastupiteľstve,
 2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve a k inventarizácii,
 3. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom    zasadnutí,
 4. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 5. predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60            dní po uplynutí kalendárneho roku,
 6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami     pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo fondov EU,
 7. je povinný vykonať kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo.
 1. Hlavný kontrolór:
 1. sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným,
 2. je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti,
 3. je povinný na požiadanie sprístupniť poslancom obecného zastupiteľstva  výsledky kontrol, 
 4. vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce.
 5. Preveruje:
 •  ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré  obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska  kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a  zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci.
 1. Vypracúva odborné stanoviská:
  1. k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich  schválením v obecnom zastupiteľstve,
  2. k prijatiu návratných zdrojov financovania.
 2. Pri vykonávaní kontrolných činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje  s obecným úradom.
 3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 4. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu a návrhy opatrení konzultuje so starostom obce. 

 

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisie môže zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné  zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným   zastupiteľstvom.
 3. Každá komisia sa skladá z predsedu a členov komisie. Predsedom komisie  je vždy poslanec obecného zastupiteľstva. Komisia má najmenej troch členov. Predseda komisie:
  1. riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze  a riadi ich priebeh,  pripravuje program schôdze,
  2. zostavuje plán činnosti,
  3. organizuje spoluprácu s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.
 4. Úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo podľa miestnych potrieb a podmienok.
 5. Obecné zastupiteľstvo má vytvorené tieto komisie:
 • komisiu finančnú,  
 • komisiu kultúrno športovú,  
 • komisiu na ochranu verejného záujmu,    
 • komisiu verejného poriadku.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie stále alebo dočasné komisie.

 1. Z výkonu svojej kontrolnej činnosti predkladajú odporučenia na odstránenie zistených nedostatkov orgánom obce.

 

§ 21 

Obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu. Je zložený z pracovníkov  obce.
 2. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 3. Vnútorná organizácia obecného úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu  vydaným starostom obce.
 4. Obecný úrad najmä:
  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou            a výpravňou písomností obce,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na  rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií            obecného  zastupiteľstva,
  3. pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom  konaní, v daňovom a poplatkovom  

                   konaní,

 1. zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,  uznesenia obecného   zastupiteľstva a rozhodnutia  starostu, 
 2. zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
 3. usmerňuje odbornú stránku činností organizácií  založených alebo zriadených obcou,
 4. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej  správy prenesených na obec.
 1. Prácu obecného úradu  riadi starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu obce v rozsahu  vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

 

PIATA HLAVA

§ 22 

Miestne referendum

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum zo zákona, ak ide o:
 1. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce
 2. odvolanie starostu ak

            ba) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov

            bb) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu                       Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne                               záväzné právne predpisy,

 1. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov
 2. zmenu označenia obce
 3. ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.
 2. Miestne referendum musí byť vyhlásené obecným zastupiteľstvom do 90 dní od schválenia  uznesenia  o vyhlásení miestneho referenda, pričom obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.
 3. Výsledok miestneho referenda je platný, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
 4. Podmienky a spôsob uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

ŠIESTA HLAVA

§ 23 

Zhromaždenie obyvateľov obce

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie  obyvateľov obce alebo jej časti uznesením na podnet ľubovoľného subjektu.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti za účelom prerokovania záležitostí všeobecného obecného významu rôznej miery spoločenskej dôležitosti.
 3. Výsledok zhromaždenia obyvateľov obce nie je pre poslancov obecného zastupiteľstva právne záväzný.

SIEDMA HLAVA

 § 24 

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Poslanci obecného zastupiteľstva dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery  svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a jej obyvateľov. Vykonávajú  ju v súlade s ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
 3. V  prípade ak je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania patrí mu namiesto mzdy primeraný plat od obce.

 

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Práva a povinnosti nadobúda poslanec zložením sľubu poslanca obecného zastupiteľstva.
 2. Poslanecký mandát zaniká
 1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
 2.  uplynutím funkčného obdobia, 
 3. vzdaním sa mandátu,
 4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 6. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,
 7. ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 8. v prípadoch nezlučiteľnosti funkcií,
 9. zrušením obce,
 10. smrťou.

 

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je povinný najmä:
 1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí  obecného zastupiteľstva, ktorého sa   zúčastní,
 2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  a jeho orgánov, do ktorých bol   zvolený,
 3. dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok obecného  zastupiteľstva a ostatné interné  organizačné normy schválené obecným zastupiteľstvom,
 4. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
 5. na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o  činnosti obecného zastupiteľstva.
 1. Poslanec je oprávnený najmä:
 1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom  samosprávy obce návrhy,  podnety, pripomienky a námety,
 2. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho  činnosti,
 3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a  právnických osôb, ktoré vykonávajú v  obci  podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa  dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na  vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
 6. požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach  potrebných pre riadny výkon   poslaneckej funkcie.

 

§ 27

Náhrady poslancov

 1. Za výkon funkcie môže obec poslancovi poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných  výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných  predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

ÔSMA HLAVA

§ 28

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám, združenie obcí

 1. Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Obce môžu zriaďovať združenia obcí, ktoré sú právnickou osobou.
 3. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.
 4. Združenie obcí sa zrušuje

a)         dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí,

b)         právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.

 

DEVIATA HLAVA

§ 29 

Vzťahy k štátu, k právnickým a fyzickým osobám, k politickým  stranám a hnutiam a občianskym združeniam.  

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi a právnickými a fyzickými osobami.
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

DESIATA HLAVA

§ 30

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny

 1. Symboly obce sú:
 1. erb obce,
 2. vlajka obce,
 3. pečať obce.
 1. Podrobnejšiu úpravu vzniku a používania symbolov určí obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 31

Erb obce Plavé Vozokany

Erb Obce Plavé Vozokany má nasledovnú podobu:

 

 1. Erb obce je základným symbolom obce. Vypovedá o prírodných danostiach obce, o jej histórii, o spôsobe života jej obyvateľov. Prvotné erby u nás patrili zemianskym rodom, ktoré vlastnili pôdu v obci. Erb obce Plavé Vozokany tvorí modrý španielsky štít, ktorý má uprostred žltou farbou znázornené dve časti pluhu: sprava zlatý lemeš otočený ostrím vľavo hrotom hore a zlaté čerieslo otočené ostrím vľavo hrotom hore, čo poukazuje na poľnohospodársku obec. V erbe sú ďalej dve strieborné šesť cípe hviezdy, jedna dole – hlava štítu, druhá dole – päta štítu. Dve hviezdičky predstavujú Arcibiskupské opátstvo v Ostrihome, pod ktoré naša obec patrila.
 2. Strieborná dvojbodka v ľavom hornom rohu pred lemešom erbu symbolizuje tú skutočnosť, že obec sa v čase svojho vzniku skladala z dvoch častí.                                 
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu obce. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu l roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.
 4. Žiadosť musí obsahovať:
  1. úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 
  2. obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku. 
 1. Erb obce sa používa: 
  1. na pečatidle obce, 
  2. na insígniách starostu, 
  3. na listinách o udelení čestného občianstva obce Plavé Vozokany, ceny obce Plavé Vozokany a uznaniach obce Plavé Vozokany, 
  4. na budove kde má sídlo Obecný úrad v Plavých Vozokanoch, 
  5. na označenie katastrálneho územia obce, 
  6. v rokovacích miestnostiach orgánov obce, 
  7. na označovanie organizácií zriadených obcou. 
 1. Subjekty a organizácie používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 
 2. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
 3. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu a to na svoje náklady.
 4. Obec Plavé Vozokany môže všeobecne záväzným nariadením určiť podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Plavé Vozokany, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu. 

 

§ 32

Vlajka obce Plavé Vozokany

 

Vlajku obce Plavé Vozokany tvorí dvojcípa zástava obce Plavé Vozokany je raz kolmo a raz šikmo delená v pravých uhloch. Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má preponu pri žrdi zástavy.  Skladá sa z troch farieb (modrá, žltá a biela). V strede žltého poľa je umiestnený erb obce.  

 1. Vlajku obce Plavé Vozokany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
 2. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 3. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
 4. Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
 5. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byt dodržané nasledovné pravidlá:
  1. vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 
  2. na vlajke nesmie byt žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod. 
 6. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba; ktorá ju použila alebo používa.
 7. Obec Plavé Vozokany môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce Plavé Vozokany. 

 

§ 33

Pečať obce Plavé Vozokany

 

 

 1. Pečať obce Plavé Vozokany tvorí uprostred obecný symbol a kruhopis  OBEC PLAVÉ VOZOKANY. Pečať obce má priemer 35mm. Používa sa: 
  1. pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
  2. na vydávaných rozhodnutiach o pridelení súpisných čísiel budov, 
  3. na listinách osvedčujúcich pravosť podpisu a odpisu listiny,
 1. Pečať uschováva starosta obce.
 2.  

§ 34

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť
 1. čestné občianstvo obce,
 2. cenu obce,
 3. vecnú a finančnú odmenu.
 1. Starosta obce môže udeliť cenu starostu obce.
 2. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva a ceny obce, ceny starostu obce a odmeny môže upraviť obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 35

Kronika obce,  obecná knižnica

 1. Kronika obce sa vedie v štátnom jazyku.
 2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár obce, ktorého na návrh starostu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 3. Ročné zápisy v kronike faktograficky dokumentujú hospodársky, kultúrny a spoločenský život v  obci. Zápisy pred vpísaním do kroniky schvaľuje 1-krát ročne obecné zastupiteľstvo.
 4. Obec zriaďuje obecnú knižnicu. Činnosť knižnice, jej financovanie a organizáciu upraví  obecné zastupiteľstvo v Štatúte obecnej knižnice.

 

JEDENÁSTA HLAVA

§ 36 

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou  pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo  inú materiálnu pomoc.
 2. Obyvateľ je povinný poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

 

DVANÁSTA HLAVA

§ 37

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

 1. Štatút obce je základnou organizačno-právnou normou. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Tomuto štatútu je nadradený zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tento štatút bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Plavých Vozokanoch dňa 29. júna 2016 uznesením č.90/2016.
 3. Štatút Obce Plavé Vozokany nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2016.
 4. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch.

 

 

V Plavých Vozokanoch, dňa 30.06.2016

 

 

 

............................................

 RNDr. Kornélia Sádovská                            

zastupujúca starostka obce

 

 

 

 


 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky - prvé kolo v Plavých Vozokanoch Výsledky volieb prvého kola v Plavých Vozokanoch.pdf (206.7 kB)

Aktuálny rozpis zberu separovaného odpadu na rok 2019

Súbor na stiahnutie Separovaný odpad 2019.pdf (134.8 kB)
Súbor na stiahnutie Image.pdf (1.3 MB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka