Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly obce

Symboly obce

 

Erb obce

 1. Erb obce je základným symbolom obce. Vypovedá o prírodných danostiach obce, o jej histórii, o spôsobe života jej obyvateľov. Prvotné erby u nás patrili zemianskym rodom, ktoré vlastnili pôdu v obci. Erb obce Plavé Vozokany tvorí modrý španielsky štít, ktorý má uprostred žltou farbou znázornené dve časti pluhu: sprava zlatý lemeš otočený ostrím vľavo hrotom hore a zlaté čerieslo otočené ostrím vľavo hrotom hore, čo poukazuje na poľnohospodársku obec. V erbe sú ďalej dve strieborné šesť cípe hviezdy, jedna dole – hlava štítu, druhá dole – päta štítu. Dve hviezdičky predstavujú Arcibiskupské opátstvo v Ostrihome, pod ktoré naša obec patrila.
 2.             Strieborná dvojbodka v ľavom hornom rohu pred lemešom erbu symbolizuje tú skutočnosť, že obec sa v čase svojho vzniku skladala z dvoch častí.                                 
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu obce. Súhlas sa vydáva maximálne na dobu l roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.
 4. Žiadosť musí obsahovať:
  1. úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, 
  2. obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), potvrdenie o zaplatení poplatku. 
 1. Erb obce sa používa: 
  1. na pečatidle obce, 
  2. na insígniách starostu, 
  3. na listinách o udelení čestného občianstva obce Plavé Vozokany, ceny obce Plavé Vozokany a uznaniach obce Plavé Vozokany, 
  4. na budove kde má sídlo Obecný úrad v Plavých Vozokanoch, 
  5. na označenie katastrálneho územia obce, 
  6. v rokovacích miestnostiach orgánov obce, 
  7. na označovanie organizácií zriadených obcou. 
 1. Subjekty a organizácie používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. 
 2. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
 3. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu a to na svoje náklady.
 4. Obec Plavé Vozokany môže všeobecne záväzným nariadením určiť podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Plavé Vozokany, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu. 

 

 

Vlajka obce

Vlajku obce Plavé Vozokany tvorí dvojcípa zástava obce Plavé Vozokany je raz kolmo a raz šikmo delená v pravých uhloch. Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má preponu pri žrdi zástavy.  Skladá sa z troch farieb (modrá, žltá a biela). V strede žltého poľa je umiestnený erb obce.  

 1. Vlajku obce Plavé Vozokany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
 2. Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 3. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
 4. Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
 5. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byt dodržané nasledovné pravidlá:
  1. vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice, 
  2. na vlajke nesmie byt žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod. 
 6. Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba; ktorá ju použila alebo používa.
 7. Obec Plavé Vozokany môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce Plavé Vozokany. 

 

 

 

Pečať

 1. Pečať obce Plavé Vozokany tvorí uprostred obecný symbol a kruhopis  OBEC PLAVÉ VOZOKANY. Pečať obce má priemer 35mm. Používa sa: 
  1. pri slávnostných príležitostiach udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
  2. na vydávaných rozhodnutiach o pridelení súpisných čísiel budov, 
  3. Pečať uschováva starosta obce
  4. na listinách osvedčujúcich pravosť podpisu a odpisu listiny,

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka