Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

 • Ing. Jitka Buchlovičová

tel.: +421 36 771 1196
e-mail: jitka.buchlovicova@zeliezovce.sk

 1. Starostu zastupuje jej zástupca/zástupkyňa, ktorú na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starostka do 60 dní od zloženia sľubu starostky. Ak tak starostka neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu/zástupkyňu starostky prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé Vozokany.
 2. Starostka môže zástupcu/zástupkyňu starostky kedykoľvek odvolať. Ak starostka odvolá zástupcu/zástupkyňu starostky, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu/zástupkyne starostu.
 3. Zástupca/zástupkyňa starostky zastupuje starostku v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.
 4. Ak zanikne mandát starostky pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca/zástupkyňa starostky. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu/starostky. Takémuto zástupcovi patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 5. Starostka Obce Plavé Vozokany poverila zastupovaním starostky poslankyňu OZ Ing. Jitku Buchlovičovú na Ustanovujúcom zasadnutí OZ obce Plavé Vozokany dňa 05.12.2018.

Vymedzenie právomocí a určenie okruhu úkonov a činností, ktoré je zástupkyňa starostky oprávnená vykonávať, a to:

A. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:

 1. zastupuje  starostku  obce  počas  jeho  neprítomnosti  alebo  nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,  okrem  pracovnoprávnych  vzťahov  (prepúšťanie a prijímanie  zamestnancov),
 2. ak  starostke obce  v súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení  zanikne  jej mandát pred  uplynutím funkčného obdobia, zastupuje starostu obce v plnom rozsahu.

B. Počas prítomnosti starostky obce:

 1. podieľa  sa  na  príprave  zasadnutí  OZ po  stránke  vecnej  a obsahovej  náplne,
 2. podieľa  sa  spolu  so  starostkou a pracovníkmi  Obecného úradu  na  spracovaní  koncepcie  rozvoja  jednotlivých oblastí života v obce,
 3. zúčastňuje sa v prípade potreby spolu so starostkou obce na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov:
 • z fondov vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce,
 • zúčastňuje  sa  na  procese  verejného  obstarávania, v majetkovo právnych  vzťahoch sa  zúčastňuje  na  vykonávaní  potrebných  úkonov smerujúcich  k uzavretiu  dohôd,  zmlúv  (účasť  na  jednaniach,  rokovaniach),  dohody  a  zmluvy  však  nepodpisuje,
 1. usmerňuje  činnosť  komisií  OZ,  kontroluje  prerokúvanie  a riešenie  návrhov, podnetov a pripomienok v týchto komisiách,
 2. zúčastňuje  sa  na  previerkach,  kontrolách  a na  vybavovaní  sťažností  a oznámení,  ktoré  uskutočňujú orgány obce,
 3. po  dohode  so  starostkou obce je oprávnená zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej,
 4.  vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce.

Toto poverenie je účinné od 05.12.2018

Účinnosť  poverenia  zaniká:

 1. vydaním  nového  poverenia pre zástupcu starostu  Obce Plavé Vozokany,
 2. uplynutím funkčného obdobia poverenej  poslankyne,
 3. odvolaním zástupkyne starostky obce.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka