Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

 • Ing. Jitka Buchlovičová

tel.: +421 36 771 1196
e-mail: jitka.buchlovicova@zeliezovce.sk

 1. Starostu zastupuje jej zástupca/zástupkyňa, ktorú na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starostka do 60 dní od zloženia sľubu starostky. Ak tak starostka neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu/zástupkyňu starostky prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé Vozokany.
 2. Starostka môže zástupcu/zástupkyňu starostky kedykoľvek odvolať. Ak starostka odvolá zástupcu/zástupkyňu starostky, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu/zástupkyne starostu.
 3. Zástupca/zástupkyňa starostky zastupuje starostku v rozsahu určenom starostkou v písomnom poverení.
 4. Ak zanikne mandát starostky pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostky v plnom rozsahu zástupca/zástupkyňa starostky. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu/starostky. Takémuto zástupcovi patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
 5. Starostka Obce Plavé Vozokany poverila zastupovaním starostky poslankyňu OZ Ing. Jitku Buchlovičovú na Ustanovujúcom zasadnutí OZ obce Plavé Vozokany dňa 05.12.2018.

Vymedzenie právomocí a určenie okruhu úkonov a činností, ktoré je zástupkyňa starostky oprávnená vykonávať, a to:

A. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostky obce:

 1. zastupuje  starostku  obce  počas  jeho  neprítomnosti  alebo  nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,  okrem  pracovnoprávnych  vzťahov  (prepúšťanie a prijímanie  zamestnancov),
 2. ak  starostke obce  v súlade  so  zákonom  o obecnom  zriadení  zanikne  jej mandát pred  uplynutím funkčného obdobia, zastupuje starostu obce v plnom rozsahu.

B. Počas prítomnosti starostky obce:

 1. podieľa  sa  na  príprave  zasadnutí  OZ po  stránke  vecnej  a obsahovej  náplne,
 2. podieľa  sa  spolu  so  starostkou a pracovníkmi  Obecného úradu  na  spracovaní  koncepcie  rozvoja  jednotlivých oblastí života v obce,
 3. zúčastňuje sa v prípade potreby spolu so starostkou obce na odborných rokovaniach k získavaniu prostriedkov:
 • z fondov vyhlasovaných jednotlivými ministerstvami a inými organizáciami pre obce,
 • zúčastňuje  sa  na  procese  verejného  obstarávania, v majetkovo právnych  vzťahoch sa  zúčastňuje  na  vykonávaní  potrebných  úkonov smerujúcich  k uzavretiu  dohôd,  zmlúv  (účasť  na  jednaniach,  rokovaniach),  dohody  a  zmluvy  však  nepodpisuje,
 1. usmerňuje  činnosť  komisií  OZ,  kontroluje  prerokúvanie  a riešenie  návrhov, podnetov a pripomienok v týchto komisiách,
 2. zúčastňuje  sa  na  previerkach,  kontrolách  a na  vybavovaní  sťažností  a oznámení,  ktoré  uskutočňujú orgány obce,
 3. po  dohode  so  starostkou obce je oprávnená zastupovať obec v oblasti spoločenskej a kultúrnej,
 4.  vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostky obce.

Toto poverenie je účinné od 05.12.2018

Účinnosť  poverenia  zaniká:

 1. vydaním  nového  poverenia pre zástupcu starostu  Obce Plavé Vozokany,
 2. uplynutím funkčného obdobia poverenej  poslankyne,
 3. odvolaním zástupkyne starostky obce.

 


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

 • Pondelok1-7graphic-icon
 • Utorok0-6graphic-icon
 • Streda1-2graphic-icon

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

Súbor na stiahnutie Informácie pre voličov.pdf (548.5 kB)

Aktuálny rozpis zberu separovaného odpadu na rok 2019

Súbor na stiahnutie Separovaný odpad 2019.pdf (134.8 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka