Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín

 

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín:

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na Obec Plavé Vozokany , 935 69 Plavé Vozokany 115 na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".


Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

 • fyzická osoba 10,00 eur
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 100,00 eur

Správny poplatok je možné zaplatiť:

 • v hotovosti do pokladne Obce Plavé Vozokany
 • bankovým prevodom na účet Obce Plavé Vozokany
 • IBAN: SK50 5600 0000 0022 8270 3001
 • poštovou poukážkou na účet Obce Plavé Vozokany.

Správny poplatok je splatný pri podaní žiadosti. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní žiadosti alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Nezaplatenie poplatku je dôvodom na zastavenie konania.

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje (cit. § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z:
a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,

b) v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,

c) na dreviny v ovocných sadoch alebo záhradách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,

e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov,

f) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny (v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza,

g) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

h) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom, plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,

i) ak sa výrub vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Oznámenie o výrube drevín:

Ten, kto dreviny vyrúbe z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku (§47 ods. 4 písm. d) zákona 543/2002 Z. z.), je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zák. 543/2002 Z. z.) na Spoločný obecný úrad - životné prostredie, Želiezovce

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.


Náležitosti oznámenia:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (príp. obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa;
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom dreviny rástli, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad so zakreslením drevín v teréne;
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom dreviny rastú, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) - na overenie vlastníctva pozemku je najlepšie predložiť kópiu listu vlastníctva pozemku, na ktorom dreviny rastú nie staršiu ako 3 mesiace;
 • špecifikáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, najmä ich druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa nameraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu a fotodokumentáciu drevín, ktoré boli vyrúbané, krovitým porastom je aj vinič hroznorodý, na ktorý sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri oznámení o výrube krov;
 • odôvodnenie nutnosti výrubu drevín ( pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub)


 


 

Súbory na stiahnutie pdf, odt, docx

ziadost_o_vyrub_dreviny.odt(17.6 kB)ziadost_o_vyrub_dreviny.odt
ziadost_o_vyrub_dreviny.pdf(220.9 kB)ziadost_o_vyrub_dreviny.pdf
ziadost_o_vyrub_dreviny.docx(14.6 kB)ziadost_o_vyrub_dreviny.docx

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka